Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Inhoudsopgave
Artikel 1   : Naam vereniging
Artikel 2   : Aanmeldingen en lidmaatschap
Artikel 3   : Categorieën van leden
Artikel 4   : Bestuur
Artikel 5   : Contributie
Artikel 6   : Ontzetting lidmaatschap
Artikel 7   : Wijzigingen
Artikel 8   : Communicatie

Artikel 1 – Naam vereniging

De naam van de vereniging is “Paardensportvereniging The Country Rider”.
Paardensport vereniging The Country Rider hierna nader te noemen als “psv TCR” of als de vereniging.

De vereniging is gevestigd te ……….

Artikel 2 – Aanmeldingen en lidmaatschap

 • Het lidmaatschap voor psv TCR loopt van 1 januari per jaar tot 31 december dat jaar.
  • leden die zich lopende het jaar aanmelden, zijn pro rata contributie verschuldigd.
  • leden die zich lopende het jaar afmelden blijven voor het gehele boekjaar de contributie verschuldigd. Het bestuur kan beslissen dat hierop een uitzondering wordt gemaakt.
 • Aanmelden voor een lidmaatschap bij psv TCR kan alleen schriftelijk en per adres van de secretaris. Aanmeldingen kunnen ingediend worden per:
  • Aanmeldformulier website;
  • Aanmeldformulier als hardcopy downloaden en per mail versturen aan  info@thecountryrider.nl.
 • Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding, behalve door de betrokkene, tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Bij het aanmelden als lid bij psv TCR gaat betrokkenen tevens akkoord met lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging ressorteert. Het bestuur van de vereniging verzorgt de aanmelding bij de desbetreffende regiovereniging en van de kringvereniging.
  • opzeggen van het lidmaatschap van de KNHS dient door het lid zelf schriftelijk te geschieden vóór 15 november van het betreffende jaar bij de KNHS.
  • opzeggen van een startpas dient door het lid zelf schriftelijk te geschieden vóór 15 november van het betreffende jaar bij de KNHS of via www.mijnknhs.nl;
 • Het bestuur behandeld de aanmelding van nieuwe leden en kan besluiten tot het niet toelaten van de betrokkene.
 • Leden ontvangen na toelaten een [digitaal]  exemplaar van de reglementen.

Artikel 3 – Categorieën van leden

De vereniging kent de volgende soorten leden:

 • Het bestuur,
 • Leden
 • Ere-leden
 • Vriend-leden

Artikel 4 – Het bestuur

 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • De voorzitter is belast:
  • met de algemene leiding;
  • het leiden van alle vergaderingen volgens de agenda en het fiatteren van de notulen;
  • de (bestuurs)leden in de gelegenheid te stellen om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt.
 • De penningmeester is belast met:
  • het innen en het beheer van de gelden van de vereniging;
  • het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan;
  • het tijdig, voor de betreffende algemene ledenvergadering, indienen van het bij het bestuur in te dienen ontwerp rekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen boekjaar;
 • De secretaris is belast met:
  • het maken van de notulen van iedere vergadering;
  • het verzorgen van correspondentie;
  • het beheren van de archieven;
  • het bijhouden van het ledenregister.
 • Bij een bestuursvergadering dient het voltallige bestuur aanwezig te zijn om tot een rechtsgeldig besluit te komen. Onderwerpen welke ten tafel komen maar waar niet door het voltallige bestuur over besloten kan worden worden dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 • Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

Leden;

 • Leden van de vereniging worden geacht aan activiteiten, welke door de vereniging worden georganiseerd deel te nemen.
 • Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij door het bestuur georganiseerde ledenvergaderingen.

Ere-leden

 • Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;
 • Ere-leden mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen, zij hebben daar geen stemrecht.

Vriend-leden

 • Vriend-leden mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen, zij hebben daar geen stemrecht;
 • Vriend-leden steunen de vereniging financieel.

Artikel 5 – Contributie

 1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering [ALV]
 2. Behoudens ontheffing door het bestuur moeten de jaarlijkse financiële bijdragen en
  entreegelden, waarvoor de nota’s zijn verzonden voor 1 februari van een verenigingsjaar, worden voldaan voor 1 maart van dat jaar.
 3. De bijdragen/entreegelden, waarvoor de nota’s in februari of daarna in een verenigingsjaar zijn verzonden, moeten worden voldaan binnen 14 dagen  na de datum van de nota.
 4. In geval van ontheffing wordt door het bestuur een nieuwe datum genoemd.
 5. Bij uitblijven van betaling in art. 5.2 en/of art. 5.3 gestelde termijn ontvangt het betreffende lid de navolgende herinneringen:
  1. Eerste betalingsherinnering.
   1. De bijdragen/entreegelden moeten worden voldaan binnen 14 dagen  na de datum van de eerste herinnering.
  2. Tweede betalingsherinnering.
   1. Bij betaling na in art 5.2 of 5.3 en 5.5.1 bedoelde termijn is men een toeslag van 10% verschuldigd met een minimum van € 2,50.
   2. De bijdragen/entreegelden moeten worden voldaan binnen 14 dagen  na de datum van de tweede herinnering.
  3. Indien er dan nog niet wordt betaald volgt er een incassoprocedure.
   1. Bijkomende incassokosten komen voor rekening van de betrokkene.
 6. Lidmaatschapswijzigingen dienen voor 1 december te zijn doorgegeven. Als dit niet is gebeurd, is men de volledige contributie verschuldigd

Artikel 6 – Ontzetting lidmaatschap

 1. Indien na herhaalde aanmaning betaling achterwege blijft, zal de nalatige, voor ontzetting uit het lidmaatschap worden voorgedragen;
 2. Bij een ontzetting uit het lidmaatschap zal de vereniging zich alle rechten tot invordering van het verschuldigde bedrag voorbehouden;
 3. Een lid, die uit het lidmaatschap is ontzet, kan niet binnen vijf jaar als lid worden voorgedragen;
 4. Van de ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur aan andere verenigingen en instanties kennis worden gegeven.

Artikel 7 – Wijzigingen

 1. Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend tijdens de Algemene LedenVergadering tot stand worden gebracht. Zij dienen met een meerderheid van stemmen te zijn aangenomen;
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag nooit in strijd zijn met de Statuten.

Artikel 8– Communicatie

 1. Informatievoorziening en communicatie vindt plaats via de website www.thecountryrider.nl
  en door middel van de digitale nieuwsbrief.

Vastgesteld in de algemene vergadering op …… te …………
Powered by: